Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU E-koralky.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Petra Machačky, se sídlem Splzov 2, Železný Brod, PSČ 468 22, identifikační číslo: 66651026, zapsané v Živnostenském rejstříku Úřadu Železný Brod,živnostenský list vystavil MěÚ Železný Brod pod č.j. 458/99 Zl, e-mail: petr.machacka@email.cz, tel.číslo: +420 607 241 918, adresa provozovny: Splzov 2, Železný Brod, 468 22  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím E-shopu prodávajícího. E-shop je prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetové adrese www.e-koralky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní E-shopu“).

1.2. Všechny informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: Zpracování osobních údajů_E-koralky.cz

1.3.Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Smlouva je vzhledem ke komunikaci, která probíhá primárně na dálku, uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím webového rozhraní E-shopu. 

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Odstavce 6.1., 6.2., 6.3. a 6.4. těchto podmínek se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Nejedná-li se o takovou osobu, má se za to, že osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).

NĚKTERÉ DEFINICE

2.1. Zboží je vše, co může kupující nakoupit na E-shopu.

2.2. Cena je finanční částka, kterou bude kupující hradit za Zboží;

2.3. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

2.4. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

2.5. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

2.6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

2.6. Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s prodávajícím;

2.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě kupujícím sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ 

3.1. Nákup zboží je možný jen přes webové rozhraní E-shopu.

3.2. Při nákupu zboží je povinnost kupujícícho poskytnout prodávajícímu, všechny informace správně a pravdivě. Tyto informace bude prodávající tedy považovat za správné a pravdivé.

UŽIVATELSKÝ ÚČET 

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené automaticky na webové stránce společně s první objednávkou může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, prohlížet historii svých objednávek a měnit své údaje v rámci uživatelského účtu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž je heslo na straně prodávajícího bezpečně šifrováno tak, aby jej nebylo možné odhalit ani třetí stranou, ani samotným prodávajícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že dojde k jejich zneužití, prodávající za to nenese žádnou odpovědnost. 

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6. Uživatelský účet je osobní, a kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní E-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně ve výši 21% a 15% z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní E-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí vždy ve vztahu ke konkrétní zemi, kam je zboží doručováno.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu se souhrnem objednávky. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávám a zavazuji se k platbě“ Objednávku kupující dokončí. Stiskem tlačítka také prohlašuje, že se seznámil/a se Zpracováním osobních údajů i s obchodními podmínkami a přeje si objednávku odeslat. Po stisku tlačítka „Objednávám a zavazuji se k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího dle odst. 4.5. těchto obchodních podmínek.

4.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu či Obchodní podmínky.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.10. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto podmínek, reklamačního řádu či jiných podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího, provedené zejména v rámci odeslání objednávky dle odst. 4.5. těchto podmínek, musí být prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí prodávajícím se nepovažuje automatické potvrzení příjetí objednávky zaslané kupujícímu dle odst. 4.7. těchto podmínek.

4.11. Smlouvu s Námi, jakožto prodávajícím, je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

4.12. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.

4.13. V případě, že má kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 4.14.  V některých případech umožňuje prodávající na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v nákupním košíku do pole "Zadejte kód slevového kupónu:"  vyplnili konkrétní znění tohoto slevového kupónu. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na stránce „Jak nakupovat" a v procesu objednávky webového rozhraní obchodu.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle odst. 4.6. těchto podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu budou řešeny individuálně.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím, přičemž volba způsobu zaslání je na prodávajícím.

5.9. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.10. Vlastnické právo ke Zboží na kupujícího přechází až poté, co zaplatí Celkovou cenu a Zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, a dle § 1840 občanského zákoníku se celý článek 6. těchto podmínek a § 1820 až § 1839 občanského zákoníku nepoužije na smlouvu o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1. těchto podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení , pro tyto účely může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího - veškeré aktuální kontakty jsou uvedené na stránce „Kontaktní informace“ webového rozhraní obchodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.2. těchto podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží může kupující vrátit mimo jiné na adresu provozovny - aktuální kontakty jsou uvedené na stránce "Kontaktní informace“ webového rozhraní obchodu.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 6.2. těchto podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, zejména byla-li kupní cena uhrazena dobírkou, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Peněžní prostředky vrátí prodávající včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Dle předpisu č. 363/2013 Sb. - nařízení vlády – odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Není-li takový způsob vrácení peněžních prostředků možný, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit také dle odst. 7.2. těchto podmínek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží je kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího mimo standardní způsoby nabízené prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu, a to zejména na stránce „Jak nakupovat“ a na stránce s objednávkovým formulářem, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na případnou pozdější reklamaci, týkající se porušení obalu zásilky neoznámenou přepravci při převzetí zboží, nemusí být brán zřetel.

7.5. Objednané zboží je prodávajícím expedováno kupujícímu zpravidla následující pracovní den po objednání, není-li ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím a není-li tato skutečnost uvedena ve webovém rozhraní internetového obchodu, zavazuje se prodávající kupujícího vyrozumět o předpokládaném termínu dodání.

7.6. Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od přijetí objednávky rezervovat objednané zboží pro kupujícího, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, prodávající může nabídnout objednané zboží k dalšímu prodeji.

7.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v odst. 8.2. těchto podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Mezi zboží za nižší cenu na vadu patří například skleněné korálky  II. a III. jakosti (korálky mohou obsahovat bublinky, chybějící dírky, být rysaté či nedolité, apod.). Uvedené vady, vedoucí k zařazení do II. nebo III. jakosti, nejsou důvodem k reklamaci.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání - aktuální kontakty jsou uvedené na stránce „Kontaktní informace“ webového rozhraní obchodu. Je-li však v potvrzení podle § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající či osoba určená k opravě obdrží od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího po dobu 24 měsíců ode dne nákupu, je-li kupující spotřebitelem. Není-li kupujícím spotřebitel, může být tato lhůta jiná - na takovou skutečnost je kupující prodávajícím upozorněn ve webovém rozhraní obchodu, zejména na stránce s popisem daného zboží. Tento odstavec se nepoužije pro zuživatelné věci, kde je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti či doba, po kterou lze věc použít, přímo na obale zboží.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na stránce „Kontaktní informace.“ webového rozhraní obchodu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.7. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, a že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu - aktuální kontakty jsou uvedené na stránce „Kontaktní informace“ webového rozhraní obchodu.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel dle odst. 10.5. těchto podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná, kupujícímu je však ve webovém rozhraní obchodu přístupná objednávka v konečné podobě.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro reklamaci.

13.5. Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, zejména na stránce „Kontaktní informace“.

13.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.4.2024. Předchozí obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím.

PŘÍLOHY

Formulář pro odstoupení od smlouvy_E-koralky.cz

Vzorový reklamační formulář_E-koralky.cz

 

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Korálky nejsou vhodné pro děti. Nebezpečí vdechnutí.